Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Редакційна політика

До друку приймаються лише ті статті, які раніше ніде не публікувалися і не подавалися до інших редакцій. Відбір статей до збірника «Держава і право» здійснюється відповідно до тематики видання та наукової цінності.

Редакційна політика з відбору статей ґрунтується на принципах об’єктивності при оцінці якості наданих для публікації статей; неупередженості щодо їх авторів; дотримання авторських і суміжних прав; конфіденційності інформації про надані для публікації статті.

Особлива увага приділяється недопущенню випадків плагіату, некоректного використання чужих текстів, дублювання однієї й тієї ж інформації в різних статтях тощо.

Редакція послуговується загальновизнаними етичними нормами, визначеними у рекомендаціях Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics (COPE)) та в Етичному кодексі ученого України, схваленому Загальними зборами НАН України 15 квітня 2009 року.

Усі надіслані статті проходять процедуру подвійного сліпого рецензування.

У визначений строк рецензент надає редакційній колегії висновок на статтю з рекомендаціями стосовно її опублікування. Рецензент може зробити зауваження щодо змісту статті, які передаються автору для їх врахування або спростування. Автор має право ознайомитися з текстом рецензії на свою статтю.

Остаточне рішення про включення статті до збірника приймає головний редактор, а кожний випуск збірника затверджується до друку Вченою радою Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.